Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

 

I. Általános információk

1. A Szolgáltató neve, címe, elérhetőségei
2. Alapelvek

II. Biztonsági intézkedések

1. A Szolgáltató az alkalmazottaival szemben az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza
2.Védelmi intézkedések

. 3

III. Adatkezelés. 4

1. Tájékoztatás az adatkezelésről
2. Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adattovábbítás

2.1. Online regisztráció és versenynevezés
2.1.1. Online regisztrációkor megadott adatok
2.1.2. Helyszíni nevezés során megadott adatok
2.1.3. Versenyre nevezés során megadott további adatok
2.2. Csoportos nevezés
2.3. Versenyen történő részvétel, kép-és videofelvétel

3. Érintett jogai

3.1. Törlés
3.2. Tájékoztatás
3.3. Visszajelzés
3.4. Az Érintett hozzáférési joga
3.5. A helyesbítéshez való jog
3.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
3.7. A tiltakozáshoz való jog
3.8. Adathordozhatósághoz való jog

4. Adattovábbítás. 10

4.1. Könyvelés
4.2. Tárhely szolgáltatás
4.3. E-mail szolgáltató
4.4. Számlázz.hu
4.5. Külföldi versenyeken történő részvétel

5. Adatvédelmi incidens kezelése. 11

6. Korlátozások. 11

7. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása. 11

8. Jogérvényesítési lehetőségek. 12

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek. 12

8.1.1. Panaszügyintézés helye –adatvédelmi sérelmek esetén. 12

8.1.2. Panaszügyintézés módja. 12

8.1.3. Jogérvényesítési lehetőségek. 12

8.2. Jogvita. 12

 

I. Általános információk

1. A Szolgáltató neve, címe, elérhetőségei

Szolgáltató neve: CRAZY 5K SE

(a továbbiakban: Szolgáltató)

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. H. ép. 3 em. 5.

 

Képviselő: Csiszár Botond Levente, elnök

 

Nyilvántartási szám: 01-02-0017103
Adószám: 19138392-1-41

Ügyfélszolgálati elérhetősége:

E-mail: info@crazy5k.com

 

2. Alapelvek

 

A Szolgáltató jelen tájékoztatóval és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR rendeletben és az Info tv-ben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, többek között a vele szerződéses kapcsolatban álló versenyen résztvevők, mint Érintettek (továbbiakban: Versenyző, vagy Érintett) tájékoztatási kötelezettségét.

Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbított adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról.

A személyes adatok kezelése során az alábbi elveket vesszük figyelembe:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • Pontosság: A személyes adatokat pontosan és szükség esetén naprakészen kezeljük;
 • Korlátozott tárolhatóság;
 • Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 • Elszámoltathatóság: A Szolgáltató felelős az alapelveknek való megfelelésért.

 

II. Biztonsági intézkedések

1. A Szolgáltató az alkalmazottaival szemben az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza

A Szolgáltató adatkezelést végző alkalmazottak, valamint a megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

2. Védelmi intézkedések

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 •  az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem tárhatóak fel;
 •  a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;
 •  a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
 •  az adatkezelést végző munkatársunk a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;
 •  az adatkezelést végző munkatársunk a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató – összhangban a hatályos informatikai szabályzatának előírásaival – az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 •  az adatkezelés során használt számítógépeket kizárólag az arra jogosult személy használja;
 •  a kezelt adatokhoz minden esetben érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni;
 •  az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
 •  amennyiben valamely adatkezelés jogalapja megszűnt, úgy az adat véglegesen törlésre kerül oly módon, hogy az adat újra vissza nem nyerhető;
 •  a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodunk;
 •  mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozzuk illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

A Szolgáltató jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

Az adatok fizikai tárolásának helye a Szolgáltató telephelye.

Az adatok fizikai tárolásához a Szolgáltató az alábbi tárhelyszolgáltató szolgáltatásit veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó neve: Evista Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 6722 Szeged, Attila utca. 11. I/1.

Az adatfeldolgozó adószáma: 13063746-2-06
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@e-vista.hu

III. Adatkezelés 

1. Tájékoztatás az adatkezelésről

A Szolgáltató az által szervezett versenyek szervezése során a 2. fejezetben található táblázatokban meghatározott adatokat kéri be. A bekért adatokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének jelen szabályzatban tesz eleget.

2. Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adattovábbítás

2.1. Online regisztráció és versenynevezés

Versenyeinkre a helyszínen, vagy előzetes online regisztrációt követően lehet nevezni. Online nevezés esetén a nevezés előzetes regisztrációhoz kötött, ugyanis kizárólag a regisztrációval tudjuk biztosítani a versenyen való részvétellel kapcsolatos megfelelő biztonsági intézkedéseket, a versenyen való részvétellel együtt járó megfelelő frissítéseket, csomagot, esetleges időmérést, eredmények megtekintését. Kérjük, kizárólag abban az esetben regisztráljon oldalunkon, amennyiben valamely konkrét versenyre kíván nevezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi versenyeinkre történő újabb nevezés folyamatát is.

Mindaddig, amíg egy regisztrált személy nem jelentkezik versenyünk valamelyikére, az általa megadott adatok jogalapja az önkéntes hozzájárulása, és adatait a hozzájárulása visszavonásáig tároljuk rendszerünkben. Kizárólag olyan adatokat kérünk el, melyek minden egyes versenyen való részvételhez szükségesek, megkönnyítve ezáltal a későbbi nevezéseket. Későbbi esetleges kedvezmények biztosításához (pl.: több rendezvényünkön már részt vett személy részére nyújtott kedvezmény) szintén szükséges lehet a regisztrációkor bekért adatokhoz való hozzáférés.

2.1.1. Online regisztrációkor és nevezésnél megadott adatok

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

Vezetéknév, Keresztnév

Kapcsolattartás és beazonosítás

Önkéntes hozzájárulás, versenyre történő regisztrálást követően szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen adat (Sport tv. 72/B.§ felhatalmazása alapján)

Profil felület törléséig (a hozzájárulás visszavonásáig)

Tárhely szolgáltató, e-mail szolgáltató

Születési hely, idő

Azonos nevű személyek beazonosítása, részvételi feltételek biztosítása (kk.)

Lakcím

Azonos nevű személyek beazonosítása

Póló méret[1][2]

Rendezvénycsomagba megfelelő méretű póló biztosítása

Önkéntes hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

E-mail cím

Regisztráció véglegesítéséhez szükséges (pl: visszaigazoló e-mail)

Önkéntes hozzájárulás

Profil felület törléséig (az a hozzájárulás visszavonásáig)

Neme

Megfelelő versenykategóriába sorolás (férfi, nő)

Önkéntes hozzájárulás, versenyre történő regisztrálást követően szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen adat

Telefonszám[3]

Rendezvénnyel kapcsolatos sürgős információ átadása

Önkéntes hozzájárulás, Szerződés teljesítéséhez szükséges

Hozzájárulás visszavonásáig

Vészhelyzet esetén értesítendő neve[4]

Baleset, illetve egyéb egészségügyi probléma esetén kapcsolat felvétel hozzátartozóval

Önkéntes hozzájárulás, versenyre történő regisztrálást követően szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen adat

Hozzájárulás visszavonásáig

Vészhelyzet esetén értesítési telefonszám[5]

Kommunikációs nyelv

Megfelelő kommunikáció biztosítása

Profil felület törléséig (az a hozzájárulás visszavonásáig)

 

2.1.2. Helyszíni nevezés során megadott adatok

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Adatkezelés időtartama

Vezetéknév, Keresztnév

Kapcsolattartás és beazonosítás

Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen adat

Versenyt követő 3 munkanap (Sport tv. 72/B. (2) bek.)

Születési idő

Azonos nevű személyek beazonosítása, részvételi feltételek biztosítása (kk.)

Póló méret[6]

Rendezvénycsomagba megfelelő méretű póló biztosítása

Önkéntes hozzájárulás

Neme

Megfelelő versenykategóriába sorolás (férfi, nő)

Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen adat

Telefonszám[7]

Rendezvénnyel kapcsolatos sürgős információ átadása

Önkéntes hozzájárulás

Vészhelyzet esetén értesítendő neve

Baleset, illetve egyéb egészségügyi probléma esetén kapcsolat felvétel hozzátartozóval

Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen adat

Vészhelyzet esetén értesítési telefonszám

Kommunikációs nyelv

Megfelelő kommunikáció biztosítása

 

 

Amennyiben a versenyre a helyszínen 18 év alatti kiskorú gyermekét kívánja valamely szülő benevezni, a törvényes képviselő alábbi adatait kezeljük a jognyilatkozat hitelessége, az érintett nyilatkozatot tevő beazonosítása érdekében: név, születési hely, idő, lakcím, gyermek neve.

 

2.1.3. Versenyre nevezés során megadott további adatok

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

Számlázási név

Számla kiállításához kötelezően szükséges

Áfa tv-ben foglalt jogi kötelezettség teljesítése

Számla kiállítása évének utolsó napját követő 8 év

Könyvelő, tárhely szolgáltató, e-mailszolgáltató, számlázó program

Számlázási cím

Számla kiállításához kötelezően szükséges

Cégnév

Nem kötelező adat, a számlázás teljesítéséhez szükséges, amennyiben cég nevére kéri a számlát

Adószám/ EU-s adószám

Befizetett nevezési díj

Számla kiállításához kötelezően szükséges

Meghatározott versenyen való részvétel ténye, részvétel időpontja, helye

 

2.2. Csoportos nevezés

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra a sportrendezvényeken megszokottakhoz hasonlóan, hogy 10 vagy 20 fős csapatként nevezzenek egy-egy sportversenyre. Felhívjuk minden regisztráló figyelmét, hogy amennyiben barátait, ismerőseit, rokonait csapatban kívánja nevezni, a nevezés során kizárólag azon személyek személyes adatait adhatja meg, akik ezen adatok továbbításához a csapatkapitányt, azaz a nevezőt felhatalmazták. A csapatnevezés során megadott adatok Szolgáltató részére történő továbbításához minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása szükséges.

2.3. Versenyen történő részvétel, kép-és videofelvétel

A Szolgáltató által megrendezett sporteseményeken a rendezvény szervezője, mint Adatkezelő video- és fényképfelvételeket készít. A video-és/vagy fényképfelvételek nemcsak tömegfelvételek, hanem a rendezvényen részt vevő személyről is készülnek közvetlen, egyediesített képek.

A video-és/vagy fényképkészítés a rendezvény nélkülözhetetlen velejárója, így mindenki, aki részt vesz a Szolgáltató által szervezetett rendezvényeken részvételével hozzájárul ahhoz, hogy róla video-és/vagy fényképfelvétel készüljön.

A Szolgáltató mindent meg kíván tenni azonban az Érintettek adatvédelmi jogainak biztosítása érdekében, melyre tekintettel érdekmérlegelési tesztet végzett annak meghatározása érdekében, tudja-e biztosítani a rendezvényen részt vevő személyek részére, hogy egyedi kérés esetén az érintettről video-és/vagy fényképfelvétel ne készüljön.

Az érdekmérlegelés során figyelembe vette az érintettek képmásához való jogát, a róluk készült fénykép személyes adat jellegét. Az érdekmérlegelési teszt jelen tájékoztató mellékletét képezi. A teszt eredményeképpen megállapítást nyert, hogy nem tudja megoldani a Szolgáltató az egyedi kéréseket, így amennyiben valaki nem szeretné azt, hogy róla video-és/vagy fényképfelvétel készüljön, akkor azt kizárólag úgy tudja megoldani, ha nem jön el a rendezvényre.

A fényképeket, illetve videofelvételeket a Szolgáltató közzéteszi honlapján, illetve közösségi média felületén (pl: facebook).

A video-és fényképfelvételeket a Szolgáltató által az adott rendezvényre felkért videós, illetve fotós készíti el eseti megbízás alapján, majd adja át a Szolgáltató részére.

 

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatvédelem jogalapja

Időtartam

Adattovábbítás

Érintett hang és/vagy képmása illetve ezzel kapcsolatban az Érintettel kapcsolatba hozható egyéb adat

A Szolgáltató szolgáltatásának népszerűsítése, marketingcélú felhasználás, a résztvevők igénye a sportteljesítményük megörökítése

Az Érintett hozzájárulása, a Ptk. 2:48.§ (1) bekezdése

Rendezvény eseményét követő 5 év, illetve hozzájárulás visszavonásáig

Weboldal tárhely szolgáltató, fotós  és videos

 

A Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztató 3. pontja, valamint a rendezvényre készített adatvédelmi tájékoztató alapján jogosult eljárni Érintett adatai kezelésével kapcsolatban, azaz bármikor kérhető, hogy a Szolgáltató a róla készített képet a honlapjáról illetve közösségi média felületéről törölje.

3. Érintett jogai

3.1. Törlés

A Szolgáltató a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A Szolgáltató nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles. Figyelemmel arra, hogy a webáruházban történő vásárlás során számviteli bizonylat készül, a bizonylat, és a tartalmát alátámasztó szerződés azt követően is megmarad, ha a Versenyző vagy annak valamely adatai törlésre kerülnek, a Számviteli törvényben meghatározott kötelezettség teljesítésének ideig. 

 

3.2. Tájékoztatás

A Versenyző bármikor jogosult a Szolgáltatótól személyesen, vagy írásban tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágítást kérni. Az Érintett bármikor kérheti a Szolgáltatót, hogy személyes adataiba betekinthessen. Mindezen jogának érvényesítése érdekében, a Szolgáltató honlapján regisztrált személyek számára profilfelület került kialakításra, mely tartalmazza az Érintett által megadott adatokat, valamint lehetőséget biztosít egyes adatok módosítására.

3.3. Visszajelzés

A Versenyző jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

3.4. Az Érintett hozzáférési joga

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat tartalmazó szerződés egy példányát az Érintett részére átadja, elektronikus nevezés esetén e-mailben megküldi, továbbá a későbbiekben arról bármikor másolatot kérhet.

3.5. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor módosítást kezdeményezzen a Szolgáltató által kezelt adataiban. Ezt a Szolgáltató elérhetőségein, telefonon, postai vagy elektronikus levélben, illetve a www.crazy5k.com weboldal profil felületén teheti meg. 

3.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Szolgáltató az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

3.7. A tiltakozáshoz való jog

A Versenyző jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

A Versenyző által a Szolgáltató részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

Az Érintett adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a Szolgáltató központi e-mail címére. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni az Érintett levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni. 

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintettet, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik. 

3.8. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató, ha az adat kezelése az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a Szolgáltatót, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn az Érintettnek, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

4. Adattovábbítás 

Az adatfeldolgozók a továbbított adatokat a Szolgáltatóval kötött szerződésben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében szükséges ideig tárolják. A Szolgáltató az adatfeldolgozókkal kötött szerződése során megvizsgálta az adattovábbítás kockázatát. Az adatfeldolgozók tevékenységéért az adatok védelme tekintetben közvetlenül a Szolgáltató tartozik felelősséggel.

 

4.1. Könyvelés

A Számviteli törvényben előírt könyvelési feladatok ellátása, teljesítése érdekében a Szolgáltató a kiállított számlán szereplő adatokat az alábbi vállalkozás részére továbbítja:

Az adatfeldolgozó neve: Green Index System Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 4024 Debrecen, Battyány utca 7.
Az adatfeldolgozó adószáma: 27983843-2-09
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info'at'grixiroda.hu

 

4.2. Tárhely szolgáltatás

A weboldal működése során a tárhely szolgáltatást az alábbi vállalkozás látja el:

Az adatfeldolgozó neve: Evista Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 6722 Szeged, Attila utca. 11. I/1.
Az adatfeldolgozó adószáma: 13063746-2-06
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info'at'e-vista.hu

4.3. E-mail szolgáltató

Az adatfeldolgozó neve: Mailchimp: The Rocket Science Group, LLC

Az adatfeldolgozó címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Az adatfeldolgozó elérhetősége: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 

Bővebb információ: https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN

 

4.4. Számlázz.hu

A Számlakiállítás érdekében a Szolgáltató a Számlázz.hu szolgáltatásait veszi igénybe, melynek üzemeltetője:

Az adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Az adatfeldolgozó adószáma: 13421739-2-41
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@szamlazz.hu


4.5. Külföldi versenyeken történő részvétel:

A Szolgáltató több, Európai Uniós országban szervez versenyeket, melyeken való részvétel állampolgárságtól független. Előfordulhat, hogy egyes országokban – az adott országra irányadó jogszabályi kötelezettséget miatt – szervezett rendezvényeken részt vevők meghatározott adatait valamely hatóság, vagy szervezet részére továbbítani szükséges. Amennyiben ilyen helyi jogszabályi előírás miatt adatok továbbítására kerül sor, arról a nevezéskor külön tájékoztatjuk az Érintettet.

 

5. Adatvédelmi incidens kezelése

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz adatai védelme érdekében, mégis előfordulhat, hogy adatvédelmi incidens áldozatává válik. A Szolgáltató amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintett jogaira és szabadságaira nézve. 

 

Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

 

A Szolgáltató adatvédelmi incidens tapasztalása esetén az Érintettet haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az

Érintett jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A tájékoztatóban leírjuk, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az Érintettnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat teszünk. 

 

Az Adatvédelmi incidens felismerését követően megvizsgáljuk, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Ennek érdekében a Szolgáltató képviseletében eljáró képviselő a tagokat, az adatokat kezelő valamennyi személyt, valamint külsős IT szakértőt az incidens értesülését követő 24 órán belül összehívja az incidens keletkezési okának megállapítására, az elvégzett és elvégzendő cselekvési tervek kidolgozására és a későbbi incidensek elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

6. Korlátozások 

A 18. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. 

7. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. 

E nyilvántartás többek között a következő információkat tartalmazza:

 • az adatkezelő neve és elérhetősége;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1.1. Panaszügyintézés helye –adatvédelmi sérelmek esetén

Az Érintett a Szolgáltató adatvédelmi tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: Crazy 5K SE., levelezési cím:1036 Budapest, Lajos utca 93-99 H. ép. 3/5  E-mail: info@crazy5k.com  

8.1.2. Panaszügyintézés módja

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Érintettnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Érintettet. 

8.1.3. Jogérvényesítési lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén a Debreceni Járásbírósághoz is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ügyfélszolgálat@naih.hu, 036-13911400, www.naih.hu)

8.2. Jogvita

Amennyiben a Szolgáltató és az Érintett között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek áll nyitva az Érintett számára: Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az Érintett lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél.  2016. évi CXXX. törvény Pp. értelmében jogorvoslat az a Debreceni Járásbíróság az illetékes, (címe: 4024 Debrecen, Arany János u. 25-31.).

 

1. számú melléklet: A video-és/vagy fényképfelvételek készítésének érdekmérlegelési tesztje

 

Érintett személyes adat: Az Érintett (továbbiakban Versenyző vagy Érintett) képmásához való jog

Érintett: A Szolgáltató által szervezett futórendezvényeken részt vevő természetes személy

1./ Érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka:

A Szolgáltató által szervezett futórendezvényeken video-és/vagy fényképfelvételeket kíván készíteni, mely video- és/vagy fényképfelvételeket honlapján és közösségi média felületén szeretné közé tenni.

A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján a Szolgáltató az érdekmérlegelési teszt alapjául szolgáló adatot a 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kívánja kezelni, miszerint az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Mindennek feltétele azonban, hogy az adatkezelő vagy harmadik személy ezen jogos érdeke a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban álljon.

Annak megállapítása céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat vonatkozásában teljesül-e ez a feltétel, vagyis a Szolgáltató az Érintett külön hozzájárulása nélkül is jogosult-e ezen személyes adat további kezelésére, szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése.

Az érdekmérlegelési teszt során a Szolgáltató:

 • azonosítja az adatkezelőnek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét;
 • megállapítja az Érintettnek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az érintett alapjogokat, mint a Szolgáltató jogos érdekeinek ellenpontját,
 • elvégzi a Szolgáltató jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását és az alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

2./ A Szolgáltató, mint adatkezelő jogos érdeke:

A Szolgáltató futóversenyeket, rendezvényeket szervez. Az amatőr futóversenyeken kialakult szokás szerint minden rendező video-és fényképfelvételeket készít, melynek oka, hogy

 1. ezzel népszerűsítse a Szolgáltató saját szolgáltatását, visszaadja az általa szervezett versenyek hangulatát, mellyel reklámozza szolgáltatását, és elősegíti a későbbi rendezvényekre történő jelentkezéseket. Figyelemmel arra, hogy rengeteg amatőr futóversenyt szerveznek, az érdeklődők számtalan verseny közül választhatnak, elengedhetetlen a versenyben maradáshoz a Szolgáltató számára az, hogy az általa szervezetett versenyeken hangulatát video-és fényképfelvételekkel visszaadja, bemutassa a pálya használatát a gyakorlatban;
 2. a versenyen résztvevők számára jelentős értéket ad, hogy megörökítésre kerüljön számára, hogy teljesítette a versenyt, róla fényképfelvétel készüljön. Az amatőr futóversenyeken rendszeresen készítenek fényképeket a versenyzőkről, így a Szolgáltatótól is rendszeresen kérik az általa szervezett versenyeken készült fényképeket.

 

3./ A kezelt adatok köre:

A rendezvényen résztvevő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása.

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett tiltakozásáig.

A rendezvényen részvevő jogosult arra, hogy kizárólag hozzájárulásával készüljön róla egyediesített fénykép. Ez a hozzájárulás a Ptk. és annak Kommentárja szerint megvalósul azáltal, hogy minden résztvevőt tájékoztat a Szolgáltató arról, hogy rendezvényeiről video-és/vagy fényképfelvétel készül.

A Szolgáltató megvizsgálta, hogy tudja-e biztosítani az egyes résztvevők részére, hogy még a rendezvény előtt jelezze, ha nem engedélyezi a fényképfelvétel készítését. Az egyedi igények teljesítése viszont egy ilyen versenyen kivitelezhetetlen, ugyanis a rendezvényen több százan, ezren vesznek részt. A rendezvényen részt vevő videos, fotós nem tudja ennyi ember közül kiválogatni és egyénileg felismerni, hogy ki kérte hogy róla fénykép ne készüljön. A Szolgáltató azt is megvizsgálta, hogy egyedi jelzéssel ellátva megvalósítható volna e az, hogy egyes résztvevőkről ne készüljön kép. Megállapítást nyert, hogy nem megoldható, ugyanis sokszor a versenyen részt vevő más személlyel együtt érkezik el a pálya egy meghatározó részéhez, így pedig a másik személyt sem lehetne lefotózni pl. a célban. Sokszor olyan beállításban van az érintett, hogy a megkülönböztető jelzés nem látható, illetve a futóverseny sajátosságából adódóan sokszor ruházatváltás is történik, így a verseny utáni vagy előtti pillanatképek elkészítése lehetetlenülne el.

Egy versenyen a fotós a megfelelő képek kiválogatása miatt, valamint az eseményen történő egyes pillanatok megörökítése érdekében több ezer képet készít el, így azok utólagos, fotóról fotóra történő kiválogatása rendkívül nagy költséggel és időráfordítással járna.

4./ A video és/vagy fotó készítése, azaz az Érintett személy arcképének kezelése nélkülözhetetlen az alábbi okok miatt:

 1. A Szolgáltató gazdasági érdeke, rendezvények hangulatának bemutatása, tevékenységének reklámozása érdekében
 2. A Szolgáltató felé a rendezvényen részt vevő érintettek elvárásainak teljesítése érdekében, a résztvevők a kialakult gyakorlat alapján joggal várják el egy amatőr futóverseny szervezőjétől, hogy a versenyen kép készüljön róla.

5./ Az Érintett érdekei, alapjogok:

Az Alaptörvény rendelkezései értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR rendelet 5. cikke pontosan meghatározza az Érintett adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket, melyek között szerepel az adattakarékosság, miszerint megfelelőnek, relevánsnak kell lennie az adatkezelésnek, és a szükségesre kell korlátozni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Érintettnek, mint természetes személynek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy

 • az információs önrendelkezési jogát és a GDPR rendeletben előírt jogát gyakorolhassa és
 • magánszféráját, valamint
 • a 2012. évi I. törvény 9.§-ban meghatározott személyiségi jogait

az adatkezelők tiszteletben és védelemben tartsák. Minderre tekintettel a Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy senkiről ne készüljön olyan képfelvétel, mely sértő, bántó lehet (pl. sérülés, vagy rosszullét közben). Mindennek érdekében az általa megbízott valamennyi videossal és fotóssal egyezteti és a rendezvény folyamán is figyelemmel kíséri, hogy mely pillanat ne kerüljön megörökítésre.

6./ A Társaság és az Érintett érdekeinek összevetése:

Minden Érintett megfelelő információval rendelkezik arról, hogy róla video-és/vagy fényképfelvétel készül, így mindenki szabad akaratán múlik, hogy ennek ismeretében részt kíván-e venni a versenyen.

A fentiekben vázolt nehézségek, illetve elvárások a Szolgáltató felé viszont nélkülözhetetlenné teszik azt, hogy az általa szervezett versenyeken video- és/vagy fényképfelvétel készüljön.

7./ Biztosítékok:

A Szolgáltató és a videós, illetve fotós egyedi megállapodásban szabályozza a képkészítés egyes alapelveit.

8./ Érdekmérlegelési teszt eredménye:

A Szolgáltatónak a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez főződő érdeke felülmúlja az Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeit.

Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapításra került, hogy a GDPR rendelet 6. cikkelyének f) pontjában meghatározott jogalap a tárgybeli személyes adat, azaz az Érintett arcmásának vonatkozásában fennáll, vagyis a tárgybeli személyes adat a Szolgáltató által további külön hozzájárulás nélkül is kezelhető.

                              

 

 

[1] Regisztráció során nem kötelező megadni, azonban megadása javasolt annak érdekében, hogy a versenyző részére összeállított versenycsomagba számára megfelelő méretű pólót tudjunk elhelyezni. Amennyiben a póló méretét nem kívánja megadni, abban az esetben tudomásul veszi, hogy a versenycsomagba a szervezők által kiválasztott tetszőleges méretű póló kerül elhelyezésre a későbbiek során.
[2] Későbbiek során a profil menüpont alatt módosítható
[3] Nem kötelező adat
[4] Későbbiek során a profil menüpont alatt módosítható
[5] Kizárólag olyan személy telefonszámát adja meg, mely személy telefonszámának megadására felhatalmazta Önt, a rögzített adat a későbbiek során a profil menüpont alatt módosítható
[6] Nem kötelező adat
[7] Nem kötelező adat