Felhasználói Feltételek - Adatvédelmi tájékoztató, szabályzat, elveink

A www.crazy5k.com üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit adatvédelmi szabályzatáról, elveiről; a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. A Weboldal üzemeltetője a CRAZY RUNNING EVENTS Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 93-99. H3/5)

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

Általános szabály

Az Üzemeltető www.crazy5k.com honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

Szerzői jog

Az Üzemeltető www.crazy5k.com honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető vagy a cég más tagjai a tulajdonosai vagy a feljogosított használói a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. Ön jogosult Az Üzemeltető honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért! Tilos a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül az Üzemeltető semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

Védjegyek

Minden, az Üzemeltető honlapján használt védjegy (márkanév, logo stb.) az Üzemeltető vagy a cég más tagjainak tulajdonában vagy licenszhasználatában áll.

A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére az Üzemeltető nem ad garanciát.

A honlapon található információk semmiképpen sem jelentenek felhívást a cégbe történő beruházásra sem.

Sem az Üzemeltető, sem a vele partneri viszonyban lévő más cégek, sem alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek az Üzemeltető honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon.

Kapcsolódó honlapok

Az Üzemeltető honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz az Üzemeltető csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a Üzemeltető, sem a Üzemeltető-vel kapcsolatban álló más cégek, sem az alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az Üzemeltető vagy az Üzemeltető-vel kapcsolatban álló más cégek, alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Amennyiben Ön kapcsolódó honlapról az Üzemeltető honlapjára szeretne visszajutni, akkor vagy a „back”, „vissza” gombokkal/nyilakkal, vagy az adott honlap domain nevének (www.crazy5k.com) begépelésével jut vissza.

II. ADATVÉDELEM

Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezései az irányadók.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2017. január 01. napján lépett hatályba.

Adatkérés

Az Üzemeltető tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait.

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, születési idő, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe alapján.

A kezelt adatok köre

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk.

Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését jelezze nekünk az info@crazy5k.com e-mail címen.

Honlapunk szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése érdekében lemérjük az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről, mint az IP-cím, böngészője típusát, számítógépe operációs rendszerét. Ezen információk nem személyes adatok, ezen adatok felvétele és tárolása kizárólag statisztikai és fejlesztési célokat szolgálnak.

Az Üzemeltető kéri, hogy „Kiskorúak” - a vonatkozó helyi jogszabályok szerinti - jogügyleteket (regisztráció, nevezés, vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók, valamint az Üzemeltető között folyamatos ügyfélkapcsolat fenntartását szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani.

Az Ön önkéntesen megadott személyes, vagy céges adatait - az Ön ellenkező kikötése hiányában, és a honlapon megadott egyéb felhasználási módokon, célokon kívül - a Üzemeltető az alábbiak szerint használhatja fel: - A szolgáltatásainkkal kapcsolatos promóciós célokra (sorsolásokon való részvételre, minta küldésére vagy hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására). - Más cégekkel közösen termékek/szolgáltatások ajánlására.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, csak ha ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személynek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

   

Az Ön személyes adatainak védelme a CRAZY RUNNING EVENTS Kft számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

   

A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (1036 Budapest, Lajos utca 93-99. H3/5), illetve az info@crazy5k.com e-mail címen kérhető.)

Ugyanezen elérhetőségeken kezdeményezheti Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 10 munkanapon belül kerül sor.

Adatbiztonsági intézkedések

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 2011. évi CXII. számú az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

Google Analytics – titoktartási nyilatkozat

Ez a honlap a Google Inc. (‘Google’) által biztosított Web analitikai szolgáltatást, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics úgynevezett „Cookie-kat”, azaz, az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlokat használ, melyek lehetővé teszik a weboldal használatával kapcsolatos elemzéseket. Az Ön weboldal használata során generált Cookie információkat (beleértve az Ön IP címét is) a Google egy, az Amerikai Egyesült államokban lévő szerverre továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön weboldal használatát, hogy az oldal üzemeltetője számára weboldal aktivitási jelentést állítson össze, és hogy további, a weboldal használatával és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítson. A Google adott esetben ezeket az adatokat harmadik feleknek is továbbadhatja, ha ezt a törvény megköveteli, vagy az adott harmadik fél ezen adatokat a Google megbízásából feldolgozza. A Google az Ön IP címét más Google adatokkal semmiképpen sem fogja összekapcsolni. A Cookie-k használatát a megfelelő böngésző beállítások kiválasztásával akadályozhatja meg. Mindazonáltal, szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem éri el a weboldal összes funkcióját. Ezen weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Önre vonatkozó adatokat a Google a fent meghatározott módon és célok érdekében felhasználja.